Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 19. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany ispektor ochrony danych, z którym można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: a.sadowska@jumi2012.pl . *
Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa; w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Podania Pana/Pani danych wymaga ustawa, na podstawie której działa administrator.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
Pana/Pani dane nie bądą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skagi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.